บาคาร่าออนไลน์ ‘ทวีศิลป์’ เผย ศบค. ถก ล็อกดาวน์กทม. 7 วัน

บาคาร่าออนไลน์ ‘ทวีศิลป์’ เผย ศบค. ถก ล็อกดาวน์กทม. 7 วัน

บาคาร่าออนไลน์ หมอทวีศิลป์ ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้ที่ประชุม ศบค. ได้รับทราบและกำลังมีการพูดคุย หลังได้รับข้อเสนอ ล็อกดาวน์กทม. เป็นระยะเวลา 7 วัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้ออกมาตอบข้อซักถาม หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่แพทย์นำเสนอมาตรการล็อกดาวน์กรุงเทพเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายในเมืองกรุง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพยังเพิ่มสูงต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าว 

ด้วยความยินดีในหลายเรื่องที่ต้องนำมาพูดคุยและคิดกัน ถกแถลงกันในที่ประชุม เราได้รับทราบแล้วว่าการล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ได้ผลดี แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันนี้เราดำเนินการอยู่ แต่เป็นลักษณะจุดเฉพาะ ที่เกิดเหตุตรงไหนก็จัดการตรงนั้น เช่น แคมป์คนงาน โรงงาน หลายแห่งหลายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ละมาตรการนั้นจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ต้องนำมาไตร่ตรองกัน การปิดพื้นที่โรงงานอาจทำให้เกิดการกระจายของคนที่ไม่มีงานทำก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพิ่มปัญหาไปอีก ดังนั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองกันอย่างดี

“การปิดกทม.อย่างที่ทราบกันว่าคนกรุงจริงไม่ได้มีมาก แต่จะเป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัด ถ้าปิดกทม.อาจเป็นการเคลื่อนย้ายกลับไปต่างจังหวัด ทำให้เกิดการติดเชื้อในต่างจังหวัดด้วยก็ได้”

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ดังนั้นต้องผสมผสาน ที่สำคัญขณะนี้ข้อสรุปคือจะทำลักษณะบับเบิ้ลแอนด์ซีล โดยผอ.ศปก.ศบค.ให้คำนิยามว่าบับเบิ้ลแอนด์ซีล ของแต่ละที่นั้นตรงกันหรือไม่ เพราะเราจะได้เห็นจากจ.สมุทรสาครที่ยอมให้โรงงานเปิดได้ แต่ต้องดูแลเรื่องการนำพาแรงงานมาสู่โรงงานที่เรียกบับเบิ้ลแอนด์ซีลนั้น เขาทำได้เป็นอย่างดี

ซึ่งกทม.ต้องดูแลเป็นอย่างดีด้วย แต่เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เพราะกทม.มีจำนวนคนเยอะกว่า มีความซับซ้อนขององค์กร ของสถานที่ ก็มีมากกว่า ดังนั้นการแบ่งเขตดำเนินการขึ้นอยู่กับรองปลัดกรุงเทพมหานครที่เป็นคนคุมโซนแต่ละที่ ซึ่งผอ.ศปก.ศบค.กำชับว่าแหล่งรังโรคหากเกิดขึ้นที่ไหนให้จัดการเฉพาะที่ ดังนั้นข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากบุคลากรทางการแพทย์ จึงนำมาสู่การคิดหนทางหาทางปฏิบัติให้ได้ผสมผสานกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ไปด้วยกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในต่างจังหวัด

คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ประกาศ ยกเลิกรับน้อง

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศยกเลิกระบบรับน้อง เปลี่ยนเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกหนังสือแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

โดยให้เหตุผลว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นประเพณีที่โบราณคร่ำครึไม่สามารถเป็นคุณค่าที่จะยึดถือร่วมกันได้อีกต่อไปในปัจจุบัน อีกทั้งที่ผ่านมากิจกรรมนี้ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงระบบโซตัส ( SOTUS )ได้สร้างผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ ตลอดจนสร้างความ ไม่สบายใจและความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษาจํานวนมาก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้มีการเปลี่ยนกิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ อาทิ การแบ่งปันความรู้และ ประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญ กิจกรรมจิตอาสา การอบรมบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะดําเนินไปตามความสมัครใจ ของนักศึกษา และจะไม่ละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของนักศึกษาใหม่ทุกคน

หนังสือประกาศยกเลิก การจัดกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ฉบับเต็ม ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สืบเนื่องจากกิจกรรมการรับน้องใหม่ในคณะจิตรกรรมฯ ที่ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงระบบโซตัส ( SOTUS ) ภายในคณะจิตรกรรมฯ ได้สร้างผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ ตลอดจนสร้างความ ไม่สบายใจและความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษาจํานวนมาก ไปจนถึงการสร้างชุดอุดมการณ์ และทัศนคติที่หล่อเลี้ยงการใช้ระบบอํานาจนิยม ภายในและภายนอกคณะมาอย่างยาวนาน อันนําไปสู่ปัญหาต่างๆ ในสังคมและประเทศชาติ นั่นคือการปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดและการ แสดงออก ไปจนถึงการขาดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์อันเป็นทักษะที่สําคัญต่อการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังขาดทัศนคติที่ดีต่อความ หลากหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพศสภาพ ศาสนา วิชาชีพ เชื้อชาติ ฯลฯ โดยที่ตัวระบบได้มุ่งเน้นวิธีการแบบเผด็จการอํานาจรวมศูนย์ ผ่านระบบอาวุโส มีการพยายามสอดใส่ค่านิยมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาโดยไม่ได้คํานึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้ยัง รวมไปถึงกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) ที่ถูกปกปิดซุกซ่อนอยู่ในความเป็นพวกพ้องฉันท์พี่น้องซึ่งถูกสร้างมาจากตัว ระบบ อันเรียกได้ว่าเป็นการ “สุมหัว” กัน เพื่อปกปิดการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อไม่ให้ “เสื่อม/เสีย” ภาพลักษณ์ของ องค์กร ( organization ) ไปจนถึงการเปรียบผู้ที่เรียกร้องความยุติธรรมว่าเป็นพวก “เผาบ้าน”

จารีตประเพณีดั้งเดิมนั้นเกิดขึ้นด้วยสถานการณ์และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่มีความเฉพาะเจาะจง แต่ทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่มีความ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ จึงตระหนักได้ว่าประเพณีที่โบราณคร่ําครีไม่สามารถเป็นคุณค่าที่เราจะ ยึดถือร่วมกันได้อีกต่อไปในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ฉบับนี้มิใช่ฉันทามติที่เกิดขึ้นภายในเวลาชั่วข้ามคืน ที่ขาดการไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ แต่เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องนานหลายปีของนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ผ่านมา ที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกิจกรรมการรับน้อง แต่ กลับถูกปฏิเสธจากผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าบางคนเสมอมา บาคาร่าออนไลน์